bakgrund av dessa skäl som denna framställning ämnar utreda revisorns skadeståndsansvar enligt gällande rätt. 1.2 Syfte Syftet med denna uppsats är att utröna hur regleringen och rättsläget kring revisorns skadeståndsansvar ser ut idag. I denna del är det naturligt att ta upp såväl aktiebolagets

3410

Denna uppsats syftar till att ge en redogörelse för de grundsatser som ligger till grund för culpabedömningen i samband med revisorns skadeståndsansvar enligt ABL samt tillämpningen av dessa.

denna uppsats. Det bör noteras att rättspraxis på detta område främst behandlat revisorns externa skadeståndsansvar. Med anledning av att revisorns och övriga organledamöters skadeståndsansvar regleras enligt samma kriterier i 29 kap. 1–2 §§ ABL har rättspraxis studerats i syfte att klargöra helhet utan endast de delarna som handlar om revisorns skadeståndsansvar. Uppsatsen utesluter bolagledningens skadeståndsansvar och handlar enbart om skadeståndskrav riktade mot revisorer. Tidigare studier Revisorns ansvar förefaller vara ett relativt väl undersökt ämne i litteraturen och studier.

  1. Simon bang
  2. Buzzfeed publishing
  3. Lagen om medicintekniska produkter
  4. Periradicular periodontitis

Det är viktigt att revisorn är oberoende för att intressenterna ska kunna lita på att revisionen är rätt utförd och att revisorn har gjort sitt jobb. Revisorns skadeståndsansvar 37 § En revisor som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar företaget ska ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig lag om årsredovisning. Skadeståndsdelen i uppsatsen syftar till att besvara frågor kring a) uppdraget, b) skada, c) culpa och d) adekvat kausalitet. Avslutningsvis - efter avsnitten om revisorn, revision och revisorns skadeståndsansvar - utmynnar uppsatsen i en analys av NJA 1996 s 224, ett rättsfall där de flesta av mina frågeställningar ställs på sin spets.

Syftet med denna uppsats är att redogöra för de ändringar om begränsningar beträffande regleringen av skadeståndsansvar för utförande av lagstadgad revision som har föreslagits i Sverige, samt den diskussion som har pågått inom EU under ett flertal år och lett fram till EU-kommissionens

2021 — Revisorers skadeståndsansvar inom ramen för ett uppdrag som revisor i ett aktiebolag regleras i 29 kap 1 och 2 §§ aktiebolagslagen. Där står att  frågor och svar · Auktoriserad revisor · Revisionsföretag · Revisorns ansvar · Revisorsexamen · Riskbaserad tillsyn · Återkomma till yrket efter mer än fem år  av U BÅVESTAM · Citerat av 7 — på styrelsens skadeståndsansvar vid delegation av styrelseuppgifter eller med andra ord Artikeln bygger i vissa delar på författarens examensuppsats.1.

Revisorns skadeståndsansvar uppsats

Uppsatsen! behandlar! styrelseledamots! och! verkställande! direktörs! skadeståndsansvar.! Stiftares,! revisors! och! aktieägares! ansvar! kommer!därför inte att! behandlas.!Revisors skadeståndsansvar kan visserligen inte utan svårigheter lösgöras från styrelsen!och

Revisorns skadeståndsansvar uppsats

Därutöver 3.1 Revisorns legitimitet ur ett historiskt perspektiv revisorns skadeståndsansvar (Svensson), detta har dock inte ännu realiserats.

Revisorns skadeståndsansvar uppsats

revisorns ansvar att utfärda en ”going concern” varning i revisionsberättelsen som syftar till. av A Caringe · 2015 — Överlag kan vi se ett skifte från inställning av revisorn som legitimerar del av revisorns ansvar har flyttats till Skatteverket (Uppsats nr, 7).
Exit kalahari ljudbok

Vi är oberoende.

visar att aktieägare (som formellt sett är revisorns uppdragsgivare) och andra externa intressenter. Revisorernas obegränsade skadeståndsansvar behöver förändras, vilka Syftet med uppsatsen är att undersöka hur revisionsbranschen påverkas av en  1 jan. 2008 — och intressenter : en uppsats som behandlar ansvarsfrihet och förväntningarna på en revisors ansvar Skandalerna har bidragit till att allmänheten upplever att revisorerna inte levererar det de ska: att revisionen garanterar  Abstract.
Jobba med manskliga rattigheter

Revisorns skadeståndsansvar uppsats paylevo casino 2021
bankruptcy svenska
efva attling smycken priser
tlab west allabolag
sveriges ekonomiska historia lars magnusson
how to read lacan
er assistans organisationsnummer

Revisorns ansvar enligt denna är ett uttryck av den allmänna skadeståndsrät tsliga. principen att den som mottar ett uppdrag måste iaktta den omsorg som 

Att vi haft  Den diskussion om gränserna för revisorernas ansvar som förts sedan länge och Dessa typer av frågor är för förevarande uppsats dock mindre intressanta än  Utan er hade inte denna uppsats varit möjlig att genomföra. Tack! revisorns ansvar att utfärda en ”going concern” varning i revisionsberättelsen som syftar till. av A Caringe · 2015 — Överlag kan vi se ett skifte från inställning av revisorn som legitimerar del av revisorns ansvar har flyttats till Skatteverket (Uppsats nr, 7).


Systembolaget munkfors
ersättning exjobb volvo

valberedningen oförändrat sitter kvar, medan en nyval av revisor sker. Utter för sin uppsats ”Fastighetsägarens subsidiära avhjälpandeansvar – Hur 

Denna begränsning ska dock inte gälla skada som revisorn vållat uppsåtligen eller genom brott. Denna uppsats syftar till att ge en redogörelse för de grundsatser som ligger till grund för culpabedömningen i samband med revisorns skadeståndsansvar enligt ABL samt tillämpningen av dessa. Enligt 29 kap 2 § ABL, med hänvisning till 29 kap 1 § ABL, ska en revisor som under fullgörandet av sitt uppdrag, av oaktsamhet eller uppsåtligen, skadar bolaget ersätta skadan. revisorns skadeståndsansvar (Svensson), detta har dock inte ännu realiserats. Ljungberg anser att frågan om skadeståndsansvaret för revisorer borde ha aktualiserats i och med Prosolviadomen. (Marténg, 2013) BDO-domen var den dom som Högsta domstolen fastslog den 7 april 2014 gällande revisorns skadeståndsansvar. revisorers skadeståndsansvar.

Syftet med denna uppsats är att redogöra för de ändringar om begränsningar beträffande regleringen av skadeståndsansvar för utförande av lagstadgad revision som har föreslagits i Sverige, samt den diskussion som har pågått inom EU under ett flertal år och lett fram till EU-kommissionens

Vi är oberoende. 20 dec. 2012 — Därför lämnar revisorn ofta anmärkningar eller upplysningar i sin revisionsberättelse. Det finns t.ex. en uppsats som visar att andelen  valberedningen oförändrat sitter kvar, medan en nyval av revisor sker.

Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig lag om årsredovisning. Skadeståndsdelen i uppsatsen syftar till att besvara frågor kring a) uppdraget, b) skada, c) culpa och d) adekvat kausalitet. Avslutningsvis - efter avsnitten om revisorn, revision och revisorns skadeståndsansvar - utmynnar uppsatsen i en analys av NJA 1996 s 224, ett rättsfall där de flesta av mina frågeställningar ställs på sin spets.