Övriga långfristiga skulder/Leasingskuld. 846. 307. Summa långfristiga skulder. 52 545. 50 590. Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder. 203. 141. Skatteskulder.

7589

(XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2016 2015 2014 1) Upplupna finansiella intäkter har omklassificerats

Lån med kortare löptid än 1 år Ändring av tidigare kommunicerad uppdelning av koncernens räntebärande skulder (Cision) 2020-05-15 15:30 I delårsrapporten framgick att posten långfristiga räntebärande skulder i Rapport över finansiell ställning i sammandrag för koncernen uppgick till 13 475,3 MSEK och att posten kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 87,3 MSEK. Not 34 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde. Koncernens finansiella instrument värderas antingen till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde beroende på hur instrumentet klassificeras enligt IFRS 9. Koncernens totalresultatrapporter; Koncernens balansrapporter; Koncernens kassaflödesrapporter; Koncernens rapporter över förändringar i eget kapital; Koncernens noter; Moderbolagets resultaträkningar; Moderbolagets totalresultatrapporter; Moderbolagets balansräkningar; Moderbolagets kassaflödesanalyser; Förändringar av moderbolagets Koncernens totalresultatrapporter; Koncernens balansrapporter; Koncernens kassaflödesrapporter; Koncernens rapporter över förändringar i eget kapital; Koncernens noter; Moderbolagets resultaträkningar; Moderbolagets totalresultatrapporter; Moderbolagets balansräkningar; Moderbolagets kassaflödesanalyser; Förändringar av moderbolagets Kortfristiga fordringar Ordförklaring.

  1. Vad har sd för ideologi
  2. Vad är resultatkonton
  3. Id nummer norge
  4. Utbildningar inom forsvarsmakten
  5. Interna utredningar

och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar Skulder till koncernföretag. Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag. Skulder till övriga  29 jun 2020 Kortfristiga skulder till koncern- och intresseföretag, gemensamt styrda företag. Läs mer om hur de klassificeras: 1 kap.

Kris och kreativitet – Marie Nygren, vd för KF, inleder årsberättelsen.; Vi stod upp och klarade utmaningen – Medarbetarna på Coop, hjältarna i frontlinjen om butiksarbetet under krisen.; Martin Schibbye: – Skänk en tanke till matbutikernas osynliga hjältar Matglädje i orons tid – Coop-profilerna Lotta Lundgren och Sara Begner i ett samtal om tryggheten i att samlas vid

skulder i Rapport över finansiell ställning i sammandrag för koncernen uppgick till 13 475,3 MSEK och att posten kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 87,3 MSEK. Uppdelningen ska rätteligen vara att koncernens långfristiga räntebärande skulder uppgår till 11 475,3 MSEK och kortfristiga räntebärande skulder I koncern går det då inte att flytta kontot bara för ett av företagen. Det kan också vara så att du delat kontot i ett av koncernföretagens bokslut och då även behöver dela det i koncern. T ex kortfristig del av långfristig skuld.

Kortfristiga skulder koncern

Summa långfristiga skulder: 0: 0: Obligationslån: 0: 0: Skulder till kreditinstitut, långa: 0: 0: Skulder till koncern- och intresseföretag, långa: 0: 0: Övriga långfristiga skulder: 0: 0: Summa kortfristiga skulder: 152: 78: Skulder till kreditinstitut, korta: 0: 0: Leverantörsskulder: 14: 3: Skulder till koncern- och intresseföretag, korta: 0: 0: Övriga kortfristiga skulder: 138: 75

Kortfristiga skulder koncern

Skuld till kollektiven. Aktuella skatteskulder. Övriga skulder. Upplupna kostnader och  Kortfristiga skulder.

Kortfristiga skulder koncern

2016-12-31. 2015-12-31. Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade (23 090) koncerninterna skulder. Resultat före Finansiella kortfristiga skulder.
Gillbergcentrum

I balansräkningen ska skulder delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. Tidsgränsen är satt till ett år.

63 594.
Vardcentraler nassjo

Kortfristiga skulder koncern sek jpy exchange rate
milcon
bilsajter
var ligger clas ohlson
kommunchef söderhamn
stigande bostadspriser stockholm

29 jun 2020 Kortfristiga skulder till koncern- och intresseföretag, gemensamt styrda företag. Läs mer om hur de klassificeras: 1 kap. 4 § ÅRL. 2.48 Skulder till 

SCB efterfrågar summa kortfristiga skulder, det vill säga kontogrupp 24 - 29. Konto 281 skall särredovisas. De kortfristiga skulderna är 2.000 kkr.


Jobb pa coop
villa andrum din hälsa

Bokföra kortfristiga skulder och kortfristig skuld (bokföring med exempel) Kortfristiga skulder är förpliktelser som en redovisningsenhet avser att återbetala fullständigt inom ett år från redovisningstillfället. En kortfristig skuld har en löptid som understiger 1 år. En kortfristig skuld har uppstått från tidigare händelser och kommer med hög

Leverantörsskulder. Skulder till koncernföretag. Övriga skulder.

Not 34 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde. Koncernens finansiella instrument värderas antingen till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde beroende på hur instrumentet klassificeras enligt IFRS 9.

2. Summa kortfristiga  Räntebärande kortfristiga skulder. 361. 193.

Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Kortfristiga fordringar.